Jalostus

ProAgria Keskusten Liitto ylläpitää jalostuslampolarekisteriä (tarkkailu- ja kantakirjarekisteri) yhteistyössä Suomen Lammasyhdistyksen kanssa. Toiminnan valvonnasta vastaa Ruokaviraston Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö.

ProAgria Keskusten Liitto on kantakirjaa pitävä yhteisö seuraaville roduille
– Alkuperäisrodut: suomenlammas (SS1), kainuunharmas (KK1), suomenvuohi, (SS1)
Tuontirodut: texel (TT1), suffolk (UU1), rygja (RR1), oxford down ( XX1), dorset (FF1), ruotsalainen turkislammas ( HH1), itäfriisiläinen maitolammas ( II1), dala ( LL1), shropshire ( EE1).

Jalostusohjesäännöt >

Muista roduista poiketen ahvenanmaanlampaan (AA1) jalostuksesta vastaa rotuyhdistys Föreningen Ålandsfåret r.f.

Jalostuksen tavoitteet

Lampaanjalostuksessa tavoitteena on eläinaineksen parantaminen niin, että tuotannon kannattavuus ja tuotteiden laatu paranevat eläimen terveyden ja hyvinvoinnin siitä kärsimättä. Pitkän tähtäimen jalostuksessa otetaan huomioon geneettisen muuntelun säilyminen.

Tärkeimmät jalostettavat ominaisuudet:
– kasvukyky
– ruhon laatu
– hedelmällisyys
– emo-ominaisuudet
– kestävyys
– rakenne

Suomenlampaan jalostuksessa otetaan huomioon myös villan laatu ja värikirjo. Villan ominaisuuksista lisää Marja-Leena Puntilan Villaoppaasta. Tuontiroduilla päähuomio lampaanjalostuksessa on lihakkuuden ja kasvukyvyn kehittämisessä.

Jalostus on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii hyvää suunnittelua. Jalostusohjelma toimii suunnittelun perustana. Sen keskeisimpiä kohtia ovat jalostustavoitteet, eläinaineksen arvostelu ja valinta. ProAgrian lammasneuvojien työkaluina tässä jalostustyössä ovat punnitukset, ultraäänilaitteella tehtävät lihasmittaukset sekä eläväEUROP arvostelut. Nämä kaikki tehdään karitsoiden ollessa neljän kuukauden ikäisiä. Arvostelujen tuloksena saadaan joukko BLUP-indeksejä, joita käytetään apuna eläinvalinnassa. Jokaiselle rodulle lasketaan omat indeksit eli jalostusarvon ennusteet, jotka ovat vertailukelpoisia rodun sisällä.

Indeksitietoja lampaiden jalostukseen >

Lampaiden BLUP-indeksit:

– Kasvuindeksi kuvaa eläimen perinnöllistä kasvukykyä. Indeksissä huomioidaan karitsan oman 4 kk:n painon lisäksi rekisteristä löytyvien sukulaisten 4 kk:n painot.

– Lihakkuusindeksi kuvaa eläimen lihakkuuden periyttämiskykyä. Lasketaan ultraäänellä mitattujen lihasmittojen perusteella.

– Rasvaindeksi kuvaa perinnöllistä rasvoittumistaipumusta. Selkärasvan paksuus mitataan ultraäänilaitteella. Alhainen indeksi tarkoittaa korkeaa rasvoittuvuustaipumusta.

– Lihantuotantoindeksi on yhdistelmäindeksi, joka muodostuu kasvunopeudesta sekä selkälihaksen ja rasvan paksuudesta. Indeksissä painotetaan eri ominaisuuksia taloudellisten painokerrointen mukaan. Lihantuotantoindeksi soveltuu jalostuseläinvalintaan erinomaisesti.

– EläväEUROP-indeksi, EläväEUROP-arvostelun perusteella laskettava indeksi, joka kuvaa teurasluokan periyttämiskykyä.Lukuarvo 100 kuvaa eläinpopulaation keskiarvoa kussakin indeksissä. Keskiarvoa paremmat periyttäjät saavat kussakin ominaisuudessa indeksituloksekseen yli 100 pistettä. Keskiarvoa heikompien yksilöiden indeksitulos jää alle 100:n pisteeseen. Vain 2,5 % eläimistä yltää vähintään 120 indeksipisteeseen. Kaksi kolmannesta yksilöistä sijoittuu indeksipistevälille 90-110.

Lammastilan kannattavuuden kannalta olennaista on uuhen karitsoiden kautta tuottama lihatuotos. Uuhen synnyttämien ja vieroittamien karitsoiden määrä ja kasvukyky vaikuttavat uuhen vuotuiseen karitsatuotokseen ja sitä kautta elinikäistuotokseen. Tavoitteena on hyvin tiinehtyvä, kestävä ja runsastuottoinen terve uuhi, joka huolehtii karitsoistaan hyvin. Emon maidontuotantokyky vaikuttaa merkittävästi karitsakasvuihin, työmenekkiin ja taloudelliseen tulokseen.

Pässeillä on suuren jälkeläismääränsä vuoksi keskeinen merkitys eläinaineksen kehittymisessä. Siitospässi kannattaa valita tuotosseurantaan kuuluvalta tilalta, jolloin hankintapäätös voidaan tehdä sekä pässin omien että sen sukulaisten tulosten perusteella. Jokasyksyisessä pässihuutokaupassa on esillä ikäluokkansa parhaimmistoon kuuluvia pässejä ja siellä on myös helppo tehdä vertailuja eri eläinten ja sukulinjojen välillä. Lammasnetti on ProAgria Etelä-Suomen ylläpitämä kohtauspaikka eläinten myyjille ja ostajille. Palvelusta löytyvät myös jokasyksyiseen pässihuutokauppaan ilmoitetut myytävät pässit.

Harmasryhmä hurmasi Juvan pässinäyttelyssä syyskuussa 2017.