Risteytystuotanto

Pia Parikka

Suomessa on loistava valikoima erityyppisiä lammasrotuja, joita yhdistelemällä voidaan luoda vaativaankin makuun sopivia tuotantoeläimiä. Heteroosin avulla myös tuotannon turbovaihde voidaan ottaa käyttöön.

Risteytystuotannolla tarkoitetaan teuraskaritsoiden tuottamista kahden tai useamman puhtaan lammasrodun suunnitelmallisella yhdistämisellä. Tavoitteena on liittää kantarotujen toivottuja ominaisuuksia toisiinsa ja hyödyntää lisäksi eritaustaisten geenien kohtaamisessa syntyvää heteroosia.

Suunnitelmallisuus on tärkein risteytystuotannon onnistumiseen vaikuttava tekijä. Risteytystuotannon muoto määritetään risteytyssuunnitelmassa, johon kirjataan visio, tuotannolliset tavoitteet, käytettävät rodut ja niiden roolit. Lisäksi laaditaan strategia uuhien uudistukselle.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Risteytyssuunnitelman sisältö määräytyy tilakohtaisesti. Visiossa kuvataan tuotannon pääasiallinen tavoite ja lopputuote tai -tuotteet. Tehokkaalla karitsankasvatukseen keskittyvällä tilalla, jolla on vähän työvoimaa käytettävissään, visiona voisi olla tuottaa laadukasta karitsanlihaa helposti, kustannustehokkaasti ja ympärivuotisesti siten, että yrittäjän palkkavaatimus toteutuu.

Tuotannollisissa tavoitteissa määritellään eläinaineksen ominaisuudet ja tavoiteltu tulostaso. Esimerkkitilan tuotannollisena tavoitteena voisi olla helppohoitoinen ja terve uuhi, joka karitsoi itsenäisesti keskimäärin 2,3 karitsaa vuodessa, kykenee tiinehtymään ympärivuotisesti ja kykenee tuottamaan riittävästi maitoa 375 grammaa vuorokaudessa kasvavien karitsoiden kasvuun. Karitsat lähtevät teuraiksi neljän kuukauden iässä, jolloin teuraspaino on 20 kg ja tavoiteteurasluokka U2.

Tähdet päärooleissa

Risteytyssuunnitelmaa voi verrata näytelmän käsikirjoitukseen, rotujen roolijakoa näyttelijävalintaan. Näytelmän päätähtiin kannattaa aina panostaa.

Tilalla käytettävät rodut ja niiden lukumäärä valikoidaan tukemaan tilan visiota ja tuotannollista tavoitetta. Kahden tai kolmen rodun tuotantomallit ovat suositeltavimpia, jotta sattuman vaikutus syntyvien jälkeläisten ominaisuuksissa saadaan minimoitua. Kahden ja kolmen rodun risteytysmallit on esitetty kuvioissa 1 ja 2.

risteytysmalliPKuvio 1:
Kahden rodun risteytysmalli on selkeä, sillä kaikki syntyvät Z-karitsat lähtevät teuraiksi. X-rotua voidaan uudistaa joko astuttamalla tilan parhaat X-rotuiset uuhet hyvällä saman rotuisella pässillä tai ostamalla korkeatasoiset puhdasrotuiset uudistusuuhet esimerkiksi jalostuslampolasta.

risteytysmalli3PKuvio 2:
Kolmen rodun risteytysmallissa valtaosa tilan uuhista on Z-uuhia. Kaikki G-karitsat sekä Z-pässit lähtevät teuraiksi. Z-uuhista parhaat valitaan Z-uuhien uudistukseen. X-uuhien uudistus voidaan tehdä joko puhtaita uuhia ostamalla tai astuttamalla parhaat X-uuhet samanrotuisella geneettisesti korkeatasoisella pässillä. Pienimuotoinen puhdasrotujalostus X-rodussa on tällöin mahdollista. Myös kaikki F1-polven uuhet (Z) voidaan ostaa, jolloin X ja Y –rodut sekä niiden uudistus on ulkoistettu. Tällöin tilalla on vain D-rotuisia pässejä ja keskittyminen puhtaasti teuraskasvatukseen on mahdollista.

Syntyvä lopputuote on tuotanto-ominaisuuksien lisäksi tärkein rodunvalintakriteeri. Lihaan keskittyvällä lammastilalla kannattaa valita mahdollisimman hyvin lihantuotantoon soveltuva terminaalirotu ja turkiksiin keskittyvän lampurin kannattaa suosia turkisrotuja. Emorotujen valinnassa suositaan emo-ominaisuuksiltaan parhaita rotuja, joita risteyttämällä voidaan kolmirotu-risteytysmallissa saada myös F1-polven uuhiin lisäpotkua.

Rotupaletti voidaan jakaa rotuominaisuuksien mukaan seuraavasti: emorotuja ovat suomenlammas, kainuunharmas ja dorset sekä lihan-tuotannon terminaalirotuja texel, oxford down, rygja ja uusimpana suffolk. Lisäksi ruotsalainen turkislammas soveltuu lammasturkisten risteytystuotantoon ja itä-friisiläinen maitolammas ja dorset lampaanmaidon risteytystuotantoon.

On äärimmäisen tärkeää valita tuotantoon kustakin rodusta perinnöllisesti korkeatasoiset yksilöt. Varminta on ostaa eläimet Suomen Lammasyhdistyksen hyväksymästä jalostuslampolasta, sillä parhaisiin näyttelijöihin sijoitetut eurot tuottavat lisäeuroja tilan kassaan.

Unohtunut uudistus

Uuhien uudistus on usein risteytystuotannon kompastuskivi. Puhdasrotuisten kantauuhien uudistustapaa kannattaa harkita tarkoin eri näkökulmista ja kirjata valittu menettely uuhien uudistusstrategiaan, jota lähdetään toteuttamaan käytännössä määrätietoisesti.

Houkutus katraan uudistamiselle syntyneistä risteytysuuhikaritsoista on suuri, koska ne ovat heteroosin ansiosta todella hyviä. Hyvyyden ei pidä antaa hämätä, sillä se ei periydy. Yhtä hyviä karitsoita on mahdollista tuottaa ainoastaan toistamalla sama puhtaiden rotujen yhdistelmä, vaikkakin eläinten uudistuksen jälkeen eri yksilöillä. Risteytystuotanto ei ole jalostusta, mikä edellyttää joskus lampurin asennemuutosta.

Uuhien uudistukseen on olemassa useita vaihtoehtoja: oman puhdasrotukatraan ylläpito, puhdasrotuisten uuhien osto tai kolmirotu-mallissa valmiiden F1-uuhien osto.

Ajoissa teuraaksi

Risteytyseläimet saavuttavat teuraspainon tehokkaassa kasvatuksessa hyvin nopeasti. Tiheä punnitus on suositeltavaa ja teurastamon kanssa kannattaa sopia eläinten noudosta hyvissä ajoin. Myös sopimustuotantoa kannattaa harkita. Vaadi laatutuotteestasi sille kuuluva hinta!

Lammasneuvonnan rooli on risteytystuotannossa vähintään yhtä tärkeä kuin puhdasrotujalostuksessakin. Ammattilaisen apu on risteytyssuunnitelman ja uuhien uudistusstrategian laadinnassa korvaamaton. Lisäksi tulosten ja painojen kirjaaminen tuotosseurantaohjelmaan on todella tärkeää, jotta onnistumista ja tuloksia voidaan seurata ja poikkeamiin reagoida. WebLampaan päiväkasvu- ja teuraskypsyyslaskurit ovat lisäksi korvaamaton apu risteytyskatraassa.

Tuotosseurannan tietokannasta ammennetaan kokeellisen tutkimuksen puuttuessa aineistoa tämän päivän lammastutkimukseen. Kaksi- ja kolmiroturisteytyksillä on nykyään omat rotukoodinsa, joiden avulla eri rotuyhdistelmien tuloksia voidaan seurata ja verrata toisiinsa.

Mahdollisuudet nopeaan suunnanmuutokseen

Vaikka risteytyssuunnitelmassa onkin ensiarvoisen tärkeää pysyä, on yksi risteytystuotannon suurimmista hyödyistä mahdollisuus reagoida nopeasti muuttuvaan markkinatilanteeseen.

Esimerkiksi lammasturkisten hintapiikki voisi aiheuttaa tarpeen turkistyyppisten taljojen tuottamiselle. Risteytystuotannossa sopeutuminen olisi mahdollista nopealla aikataululla, vaikka aivan puhtaiden turkisrotuisten eläinten laatuun ei yllettäisikään ja laatuvaihtelua saattaisi lopputuotteessa esiintyä puhdasrotuisia enemmän.

Risteytystuotannossa on lisäksi mahdollista tehdä kokeilemalla uusia tuoteinnovaatioita. Kokeilkaa ja kertokaa kokemuksistanne!

risteytysuuhiaP

Kolmiroturisteytyskaritsat esittäytyivät Farmarissa. F1-uuhi on suomenlampaan ja dorsetin risteytys ja terminaalirotuna on texel.