Ruokaviraston sivuilla kerrotaan katselmointien tilanteesta
Tietoja koottuna exel-talukkoon:  Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten tilanne 6.3.2024 (xlxs)

Maatalousluonnon ja maiseman viisivuotisia hoitosopimuksia haettiin viime vuonna 1 696 kappaletta yhteensä 31 757 hehtaarin alueelle. Sopimusten avulla säilytetään tai edistetään alueen tavanomaista arvokkaampia luonto- tai maisema-arvoja.

Sopimukseen kuuluvaa aluetta hoidetaan ja kunnostetaan hoitosuunnitelman mukaisesti esimerkiksi laiduntamalla tai niittämällä. Hoidon pitää edistää maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman kunnostamista, säilyttämistä tai edistämistä. Sopimuksesta maksettava korvaus perustuu alueen hoidosta syntyneisiin kustannuksiin. Korvausta ei voi saada alueesta, joka ei vaadi sopimuksen mukaista hoitoa tai jonka hoidosta ei synny kustannuksia.

Kaikkiin sopimuskohteisiin tehdään vuodesta 2023 alkaen säädösten mukainen maastokatselmointi kahden vuoden kuluessa sopimuksen hakemisesta. Katselmoinnissa ELY-keskus tarkastaa sopimusalan tukikelpoisuuden ja vertaa hoitosuunnitelmassa kuvattua hoitoa sopimuskohteeseen. ELY-keskus voi lisätä tai vähentää sopimusaluetta katselmoinnin perusteella.

ELY-keskukset myös valvovat sopimusehtojen noudattamista. Valvonnassa voi tulla seuraamuksia, jos korvausta on haettu alueesta, joka ei täytä sopimuksen ehtoja.

– Maastokatselmoinnit ovat tuenhakijan oikeusturvaa parantava asia. Jos sopimukseen soveltumaton alue huomattaisiin mahdollisessa valvonnassa esimerkiksi vasta sopimuskauden loppupuolella, korvaus pitäisi periä takaisin koko sopimuskaudelta, kertoo yksikönjohtaja Hannele Sankari Ruokavirastosta.

Maastokatselmointien avulla varmistetaan, että mahdollisessa valvonnassa ei havaita suuria tukikelvottomia alueita, joista aiheutuisi tuensaajalle merkittäviä korvauksen takaisinperintöjä.

Katselmointeihin valituista sopimusalueista hyväksytty 15 905 hehtaaria

ELY-keskukset ovat valinneet katselmoitaviksi vuonna 2023 sopimuksiin haetuista alueista 19 210 hehtaaria. Näistä alueista 15 905 hehtaaria on hyväksytty sopimuksiin 6.3.2024 mennessä, kun puolet kaikista haetuista sopimuksista on katselmoitu.

Tekemissään maastokatselmoinneissa ELY-keskukset ovat rajanneet sopimuksista pois talousmetsiä, kunnostamattomia ruovikoita, kallioita, kivikoita ja alueita, jotka eivät hyödy laidunnuksesta. Nämä alueet eivät täytä sopimuksen ehtoja. Lisäksi sopimusten ulkopuolelle ovat jääneet kunnostamattomat alueet, jotka on mahdollista saada mukaan myöhemmin sopimukseen peruskunnostuksen jälkeen.

Vähiten on rajattu pois alueita, joiden maankäyttölaji on luonnonlaidun ja -niitty. Luonnonlaidunta ja -niittyä olevia alueita on 6.3.204 mennessä katselmoitu 8 047 hehtaaria, josta sopimuksiin on hyväksytty 7 105 hehtaaria.

Eniten sopimusten ulkopuolelle on 6.3.2024 mennessä rajattu alueita, joiden maankäyttölaji on metsämaa. Metsämaata haettiin viime vuonna sopimuksiin 7 773 hehtaaria. Katselmointien perusteella hyväksyttyjä alueita on 6 075 hehtaaria. Sopimuksiin ei ole hyväksytty alueita, jotka ovat pääosin talousmetsää tai metsää, jonka pohjakerros koostuu esimerkiksi sammaleesta tai jäkälästä, ja puusto on tasaikäistä, tiheää ja samaa lajia.

Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksiin kuuluu alueita, jotka ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja. Näillä alueilla korvaus on muita alueita suurempi. Arvokkaita aloja eli suuremman  tukitason (610 € / hehtaari) kohteita ELY-keskukset ovat katselmoineet 8 492 hehtaaria, joista sopimuksiin on hyväksytty 7 355 hehtaaria.

Pienempään tukitasoon (460 € / hehtaari) kuuluvasta alasta katselmoitiin 10 686 hehtaaria, josta sopimuksiin on hyväksytty 8 550 hehtaaria.

Hoitosopimusten käsittely jatkuu ELY-keskuksissa

Maastokatselmointien lisäksi maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksin hyväksyttyihin aloihin vaikuttaa sopimusten käsittely ELY-keskuksissa. Hyväksyttyihin aloihin voi tulla muutoksia käsittelyssä esimerkiksi silloin, jos sopimusten arvoluokkiin tulee muutoksia tai alueen hallinta muuttuu. Lopulliset sopimusalueet ovat tiedossa vasta sitten, kun kaikkiin vuonna 2023 haettuihin sopimuskohteisiin on tehty maastokatselmointi.

Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten tilanne 6.3.2024 (xlxs)